Ar žinojote, kad nuo liepos 1 d. įsigalioja svarbūs Civilinio proceso kodekso pakeitimai? FinLex Jums pateikia trumpą esminių civilinio proceso pasikeitimų sąrašą. Su pilnais pakeitimais galite susipažinti čia: e-tar

1) Išplečiamas juridinio asmens atstovų teisme ratas, suteikiant galimybes juridinių asmenų grupėms naudotis reikiamo grupės įmonės teisininko paslaugomis.

Juridinio asmens atstovais teisme galės būti ne vien jo paties darbuotojai, bet ir susijusių įmonių (patronuojančio juridinio asmens, patronuojamo jutarčių rūšims, darbo sutarties nutraukimo reglamentavimui, drausminės ir materialinės atsakomybėridinio asmens arba patronuojančio juridinio asmens patronuojamo juridinio asmens; patronuojančiu laikomas juridinis asmuo, turintis daugiau kaip 50 procentų kito juridinio asmens (patronuojamo juridinio asmens) akcijų, dalyvio teisių, pajų) darbuotojai (išskyrus valdymo organų narius), turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą; taip pat aukštesnės valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

2) numatomos teismo teisės reikalauti užstato

– prašant pratęsti procesinius terminus (pvz., atsiliepimui pateikti) teismas gali pareikalauti piniginio užstato iki 300 Eur;

– kai yra pagrindas manyti, kad ieškinį (pradinį ar priešieškinį), apeliacinį, atskirąjį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pareiškimą ar prašymą ypatingosios teisenos tvarka pateikęs asmuo gali piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir neatlyginti bylinėjimosi išlaidų, teismas turi teisę įpareigoti šį asmenį sumokėti užstatą (iki 25 000 Eur) galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

3) keičiami žyminiai mokesčiai:

– ginčuose dėl sutarčių modifikavimo (pakeitimo, nutraukimo ir kt.) didinama nuo 144 iki 200 Eur.

– nustatomi konkretūs žyminiai mokesčiai bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti atliekant viešuosius pirkimus:

a) mažos vertės pirkimus – 300 Eur;

b) supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) – 1 000 Eur;

c) tarptautinius pirkimus – 3 000 Eur.

– didinamas žyminis mokestis kituose ginčuose: nuo 41 ir 100 Eur.

– didinamas minimalus žyminis už teismo įsakymus: nuo 4 iki 10 Eur;

– už ieškinius dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo – 500 Eur eurų, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia įmonės savininkas (savininkai), vadovas, likvidatorius, buvęs ar esamas darbuotojas, valstybės institucija ar įstaiga, taip pat kai ieškinys dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo grindžiamas tuo, kad įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus;

iškėlus bankroto bylą – šis žyminis grąžinamas.

– už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatytas 50 Eur žyminis mokestis.

Taip pat yra didinami ir kai kurie kiti žyminiai mokesčiai.

4) numatoma galimybė procesinius dokumentus laikyti įteiktais, kai jie išsiunčiami fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje.

5) nuo šiol apeliacinius skundus surašyti galės tik advokatai. Jei apeliantas juridinis asmuo – apeliacinį skundą taip pat galės surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Apeliacinį skundą turi pasirašyti jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.

Reikia pagalbos? Nedvejok kreiptis: www.finlex.lt; +370 647 29616, info@finlex.lt

FINLEX pasirengusi Jums padėti peržiūrint ir parengiant bendrovės personalo valdymo dokumentus. Kreipkitės: info@finlex.lt arba +370 647 29616.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *