FINLEX Jums pateikia būtiniausių darbų sąrašą:

1. Pasirengti pranešimo apie būsimą darbą formą. Nuo šiol prieš įdarbindami darbuotoją turėsite pateikti jam pranešimą apie būsimą darbą, jame turite nurodyti: visą darbdavio pavadinimą, kodą, adresą, darbo vietą, darbo sutarties rūšį, darbo funkcijos apibūdinimą/aprašymą/pavadinimą, darbo pradžią, darbo pabaigą (terminuoto darbo atveju), kasmetinių atostogų trukmę; įspėjimo terminą, kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojo ar darbdavio iniciatyva, darbo užmokestį ir jo sudedamąsias dalis, mokėjimo tvarką, darbo dienos/savaitės trukmę, informaciją apie galiojančias kolektyvines sutartis.

2. Pertvarkyti darbo sutartis: išbandymo terminas nuo šiol nustatomas abiejų šalių naudai, keičiasi darbuotojo kompensavimo už darbdavio patirtas išlaidas darbuotojo kvalifikacijos kėlimui terminai, tvarka, keičiasi antraeilių pareigų reglamentavimas, minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, kt.

3. Persitvarkyti vidines darbo tvarkos taisykles, ypatingą dėmesį skiriant: atostogų suteikimui ir trukmei, darbo sutarčių rūšims, darbo sutarties nutraukimo reglamentavimui, drausminės ir materialinės atsakomybės tvarkai, nušalinimui nuo darbo, darbo laiko režimui, kt.

4. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys nuo liepos 1 d. netenka galios.

5. Persitvarkyti konfidencialumo susitarimus; pagal naują reguliavimą darbdavys turi teisę reikalauti atlyginti padarytą visą žalą už konfidencialumo pažeidimą, turi būti numatomas konkretus konfidencialios informacijos sąrašas, darbdavio pareigos padedant saugoti konfidencialią informaciją.

6. Persitvarkyti nekonkuravimo susitarimus: mokestis už nekonkuravimą nebegalės būti mokamas kartu su darbo užmokesčiu, jo dydis turi būti ne mažesnis nei 40 proc. darbuotojo atlyginimo, susitarimas negali galioti ilgiau kaip 2 metus po darbo santykių pabaigos.

7. Peržiūrėti ar patvirtinti: informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką.

8. Peržiūrėti darbovietėje vykdomą vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą: vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.

Ypatumai bendrovėse, kuriose dirba daugiau kaip 20 darbuotojų:

1. Bendrovėse turi būti darbo tarybos. Per pusę metų nuo kodekso įsigaliojimo darbdavys turi suorganizuoti darbo tarybos rinkimus.

2. Darbdavys privalo kartą per kalendorinius metus pateikti informaciją darbo taryboms apie dabartinę ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę, darbo tarybai ir profesinei sąjungai: darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį; konsultuotis su darbo tarybomis priimant ar keičiant tam tikras vidines procedūras.

3. Turi būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt:

1. Privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones;

2. Priimti ir paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones.

FINLEX pasirengusi Jums padėti peržiūrint ir parengiant bendrovės personalo valdymo dokumentus. Kreipkitės: info@finlex.lt arba +370 647 29616.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *